Domů » Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Brody v Brodě 2018

Cíl soutěže:
Zapojení široké veřejnosti do fotografování a poznávání života a míst ve městech, která mají v názvu Brod


Pořadatel:
Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod.


Pro koho je soutěž určena: Pro všechny občany České republiky.


Soutěžní kategorie:


"A" Krásy města:
Fotografická dokumentace se zaměřením na zajímavé detaily města, ať se již jedná o zajímavou architekturu, jak současnou tak i minulou, technické stavby, zařízení, zajímavá zákoutí měst, ale i třeba jenom fragmenty z budov. Fotografie by měla přinést nejen dokumentovat tato místa, ale měla by hlavně přinést nový pohled svojí kreativitou a zpracováním.


"B" Život ve městě:
Fotografická výpověď o současném životě z města. Fotografie z městských slavností, kulturních akcí, návštěv význačných osobností, ale i spolkového a občanského života vůbec. Fotografie by měla být hodnotná nejen po umělecké stránce, ale i po stránce dokumentární a obsahové.


"C" Potůčky, potoky, řeky, mosty a lávky :
V této kategorii bychom letos rádi viděli vše, co se týká vody.


Fotografie z měst: Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod, Železný Brod.


UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 30.9.2018 24:00 hod.


Obecná pravidla
§ Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 5 fotografie v každé kategorii.
§ Účastníci soutěže odesláním přihlášky stvrzují, že přihlášená díla jsou výsledkem jejich autorské tvorby nebo tvorby autorského týmu, který jsou oprávněni zastupovat a mají autorská práva k tomuto dílu i k jeho všem částem.
§ Účastník soutěže podáním přihlášky souhlasí s vytištěním fotografií pro putovní výstavu i s jejich využitím k propagaci výstavy v tisku i na webových stránkách soutěže a nekomerční propagaci pořádajících měst (včetně vydání kalendářů), a to včetně zveřejnění jména a příjmení autora a názvu díla.
§ Pořadatel se souhlasem účastníka soutěže zprostředkuje kontakt pro případné komerční využití fotografií.
§ Účastník soutěže uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění, podáním přihlášky pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, a to na dobu 1 roku.
§ Osobní data účastníků soutěže jsou považována za důvěrná a nebudou bez souhlasu účastníka soutěže prodána nebo převedena na jinou společnost.
§ Díla, která nesplňují technické požadavky, hrubě porušují právní zájmy třetích osob nebo jsou v rozporu se současným názorem na etické sdělení díla, mohou být ze soutěže vyloučena.
§ Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, a to včetně doby její platnosti, či soutěž předčasně ukončit.


Výběr vítězů
• Odborná komise vybere v každé kategorii vítězná díla, nejčastěji první, druhé a třetí místo. Komise se může rozhodnout, že neudělí všechna tři místa, případně ceny přerozdělí.
• Odborná komise je složena ze zástupců pořadatele, popř. zástupců partnerů soutěže a odborníků z fotografické praxe.


Ceny výhercům předají partneři soutěže na vernisáži výstavy v Havlíčkově Brodě.
V každé kategorii bude oceněno:
1. místo 2.000 Kč
2. místo 1.000 Kč
3. místo 500 Kč
Dále budou uděleny 3 ceny pro fotografy do 20 let.
Jednotlivá města udělí „Cenu pro nejlepší fotografii města“ a další věcné ceny a čestná uznání.


• Účastníkům soutěže pošlou pořadatelé e-mail s informací o výsledcích soutěže, o místě a času konání vernisáže.


Termíny soutěže
• Přihlašování prací do soutěže začíná od 15.3.2018.
• Všechna díla musí být odevzdána do 30.9.2018 do 24:00. Na později dodaná díla nebude brán zřetel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nedoručení děl a webových formulářů účastníků.


Technické požadavky
• Formát JPEG v tiskové kvalitě, minimální velikost fotografie 2 MB (doporučená velikost delší strany 4000 px), maximální velikost fotografie je stanovena na 10 MB
• Název souboru musí mít formát: YBX-PrijmeniJmeno-NazevDila
X = A – krásy města nebo B – život ve městě nebo C – potůčky, potoky, řeky, mosty a lávky
YB = HB – Havlíčkův Brod, CB – Český Brod, VB – Vyšší Brod, ZB – Železný Brod, UB Uherský Brod.
Např. HBA-NovákJosef-KoudelovaKašna , HBB-NovákJosef-PsíŽivot, HBC- NovákJosef-VečerníSplav
• Fotografie jsou přihlašovány přes www.uschovna.cz na email info@fotoklubhb.cz nebo poštou na CD na adresu: JaroslavKadlec, Vančurova 2599, 58001 Havlíčkův Brod
Náhledy fotografií jsou umísťovány na www.fotobrody.cz

Pravidla soutěžePřihláška